Over Ons

Het terrein aan de Heuvellaan 50 in Hilversum is sinds begin 2019 in opspraak vanwege de voorgenomen plannen om het parklandschap op het terrein van het voormalige VARA gebouw te gaan bebouwen met veel woningen en kantoren. Er is sprake van een behoorlijke grote ingreep in een historisch belangrijke omgeving.

De bewoners aan de drukke Godelindeweg in Hilversum, die met hun achtertuinen grenzen aan het terrein van de Heuvellaan 50, hebben sinds begin 2019 hun zorgen meermaals kenbaar gemaakt bij de gemeente Hilversum en de Haagse projectontwikkelaar Local over de dreigende teloorgang van dit beschermde parklandschap. Een parklandschap dat sinds mensenheugenis geen bebouwing heeft gekend. Tegelijkertijd hebben bewoners aangegeven dat zij graag betrokken willen worden bij de planvorming voor de herontwikkeling van het gebied Heuvellaan 50. De gemeente Hilversum is gedurende 2019 en 2020 door de bewoners herhaaldelijk verzocht om inhoudelijke reactie te geven op basis van gemeentelijke voorwaarden die gelden bij een voorgenomen ontwikkeling van dit Beschermd Stadsgezicht.

Op 10 maart jl. heeft de projectontwikkelaar een finaal verkavelingsplan gepresenteerd op basis waarvan de gemeente Hilversum begin 2020 voor de tweede keer een positief integraal eindadvies afgeeft. Bij de totstandkoming van dit en eerdere verkavelingsplannen zijn de bewoners niet betrokken geworden. De bewoners hebben bovendien ernstige bezwaren tegen het finale verkavelingsplan.

Op eigen initiatief heeft de Stichting op 8 mei 2020 het plan “Heuvelpark” gepresenteerd aan de projectontwikkelaar; een nieuw en beter in de omgeving passend plan dat rekening houdt met de stedenbouwkundige en landschappelijke waarden van het gebied en de belangen van de Stichting.

Het belangrijkste criterium dat door de gemeente Hilversum wordt gehanteerd bij de voorgenomen ontwikkeling is dat de bestemming minimaal 50% kantoorfunctie dient te bevatten terwijl een gerenomeerd adviesbureau in 2019 heeft becijferd dat de totale vervangingsvraag naar kantoren in de komende 10 jaar in heel Hilversum slechts 3.000m² bedraagt; dat is zelfs minder dan het aantal m² kantoor dat is voorzien in het plan voor de Heuvellaan 50. Het is evident dat de verplaatsing van kantoor naar thuis om te werken structureel is, versterkt door de recente impact van COVID-19. Er zal dus minder kantoorruimte nodig zijn in de toekomst. De omwonenden maken zich daarmee zorgen over aanhoudende leegstand van kantoren op het terrein als gevolg van een onverantwoord grote volume-eis door de gemeente voor de bouw van ongewenste kantoren. In een beschermd villagebied weer aansluiting zoeken op de functie wonen is daarom wenselijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

Het Bestuur