Participatie

Op 26 februari 2019 zijn bewoners aan de Godelindeweg door de projectontwikkelaar Local geïnformeerd over de plannen tot een voorgenomen herontwikkeling van de Heuvellaan 50.

Enkele weken voorafgaand aan deze 1e informatiebijeenkomst vindt er in februari 2019 een aantoonbaar, roekeloze ontbossing plaats op het terrein van de Heuvellaan waarbij meer dan 110 bomen worden gekapt met een diameter van meer dan 10cm en een tweetal bomen met een diameter van meer dan 30cm. Inmiddels is vast komen te staan dat de eigenaar van het perceel in overtreding was door geen melding te maken van de kap van een Amerikaanse Vogelkers met een diameter van meer dan 30cm. De tweede boom betreft een Acacia waarvan de Stichting meent dat hier een kapvergunning voor vereist zou zijn geweest.

Bewoners hebben gemeente gedurende 2019 herhaaldelijk verzocht inhoudelijk opheldering te geven over deze gebeurtenissen en de voorgenomen aantasting van het groene karakter van de oorspronkelijke structuur van het villagebied. De voorgenomen ontwikkeling door projectontwikkelaar Local is volgens de Stichting in strijd met vastgestelde beleidskaders, zoals het bestemmingsplan, het beschermd stadsgezicht en het Groenbeleidsplan. De inhoudelijke reactie van de gemeente naar bewoners staat in principe nog steeds grotendeels uit.

Local presenteert vervolgens op 10 maart 2020 een nieuwe versie van een verkavelingsplan. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee keer een positief “integraal eindadvies” afgegeven. De Stichting is niet betrokken geweest bij de planvorming van dit en eerdere verkavelingsplannen en heeft grote bezwaren tegen dit finale plan. De Stichting presenteert op 8 mei 2020 een nieuwe en beter in de omgeving passend verkavelingsplan op basis de uitgangspunten van het Bestemmingsplan en het Beschermd Stadsgezicht.  Helaas is Local niet geïnteresseerd om met de Stichting inhoudelijk überhaupt te praten over de uitgangspunten van een verkavelingsplan.

Vervolgens heeft de ontwikkelaar Local samen met de gemeente Hilversum toegewerkt naar een definitief plan dat in december 2020 de status heeft bereikt om als finaal concept in te sturen ter goedkeuring door het college. Wij zijn over deze gesprekken niet geïnformeerd, laat staan dat wij op enige manier betrokken zijn geworden bij deze gesprekken/planvorming. Het betreffende ingestuurde definitieve plan krijgt de Stichting Heuvelpark eerst pas 2,5 maand nadien onder ogen, op 4 maart 2021. Op basis van deze finale planschets stuurt Stichting Heuvelpark met behulp van haar stedenbouwkundige adviseurs en architecten een brief aan ontwikkelaar Local met een uitgebreide reactie en stedenbouwkundige suggesties op het voorliggende definitieve plan. Met deze reactie en stedenbouwkundige suggesties van Stichting Heuvelpark doet ontwikkelaar Local vervolgens weer helemaal niets.

Kortom, de Stichting is tot op heden op geen enkele wijze gevraagd te participeren in de planontwikkeling en is door de projectontwikkelaar en de gemeente Hilversum ook niet voorzien van informatie over de laatste stappen van het proces.